Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka päämääränä on parantaa asiakkaan toimintakykyä ja elämänlaatua arjen eri tilanteissa. Terapia voi sisältää mm. puheen, kielellisten taitojen, kommunikaation, vuorovaikutuksen, syömisen ja nielemisen kuntoutusta. Käytettävät menetelmät valitaan yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan yksilöllisen tilanteen ja tavoitteen mukaan. Puheterapiaan sisältyy myös lähi-ihmisten ohjaus ja yhteistyö heidän kanssaan. Tehty yhteistyö ja ohjaus mahdollistaa asiakkaan kuntoutumista myös yksilöterapian ulkopuolella, asiakkaan omassa arjessa. Puheterapeuttina voi toimia vain logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi valmistunut ja Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö.

Voimassa olevat sopimukset

Toimin itsenäisenä ammatinharjoittajana Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan alueilla. Olen yksityinen palveluntuottaja, jolla on voimassa olevat sopimukset Kelan ja HUS:n kanssa. Lisäksi puheterapiaan voi hakeutua myös vakuutusyhtiön korvaamana tai itsemaksavana. Toteutan terapiaa asiakkaiden omissa toimintaympäristöissä kuten kotona, päiväkodissa, muussa hoitoyksikössä tai koulussa sekä etäyhteydellä verkossa.

Kanta palvelu

Teen potilasasiakirjamerkinnät sähköiseen potilastietojärjestelmään ja merkinnät siirtyvät myös Kanta Potilastiedon arkisto -palveluun. Kanta mahdollistaa keskitetyn sähköisten potilastietojen arkistoinnin ja tietojen pitkäaikaisen säilyttämisen. Kansalainen näkee terveydenhuollossa kirjattuja tietoja Omakanta-palvelun kautta. Huoltajana voit myös katsoa Omakannasta alle 10-vuotiaan lapsen tietoja. Kirjaudu OmaKantaan sivustolla www.kanta.fi

Potilasasiamiehenäni toimii Suomen Kuntoutusyrittäjien asianajaja.

Kelan puheterapia

Tarjoan yksilöpuheterapiaa Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Kela toimii kuntoutuksen järjestäjänä ja rahoittajana sekä maksaa kuntoutujan etuudet. Puheterapian määrä ja toteuttamispaikka riippuvat Kelan tekemästä päätöksestä, jonka perustana on lähettävän tahon lääkärin tekemä kuntoutussuunnitelma. Vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa toteutan työni Kelan palvelukuvauksen mukaisesti. Kuvauksessa on määritelty puheterapian sisältö, rakenne ja laatuvaatimukset. Lue tarkemmin palvelukuvauksesta.

Lisätietoa Kelan tarjoamista etuuksista

Tietoja – Emilia Rounioja

Emilia Rounioja

Koulutus

2007, puheterapeutti FM, Oulun yliopisto

Kielitaito

Suomi, englanti

Terapiakielenä suomi. Ohjaus ja palaverit onnistuvat myös englanniksi.

Työkokemus

• Yksityisenä ammatinharjoittajana vuodesta 2019 lähtien
• Etäpuheterapeuttina Äännekoulussa vuosien 2018-2019 aikana
• Ammatinharjoittajana osana yksityisen terapiakeskuksen moniammatillista työyhteisöä niin lapsi- kuin aikuisasiakkaiden puheen, kielen, kommunikaation ja syömisen kuntoutusta vuodesta 2011 vuoden 2018 loppuun
• Kuntoutuskeskuksessa; osana moniammatillista kuntoutustiimiä aikuisneurologisten (aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat) asiakkaiden puheen, kielen, kommunikaation ja syömisen vaikeuksien arviointia ja kuntoutusta
• Terveysasemalla; alle 16-vuotiaiden puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden arviointia ja kuntoutusta

Työkokemuksen ja koulutuksen kautta hankittu erityisosaaminen

Työkokemusta minulle on kertynyt etenkin kehityksellisen kielihäiriön, puhemotoriikan ongelmien, suun alueen motoriikan ja syömisen/nielemisen vaikeuksien kuntouttamisesta. Asiakkainani on pääasiassa lapsia, mutta myös aikuisia. Työskentelen mahdollisuuksien mukaan moniammatillisesti ja aina mielelläni tiiviissä yhteistyössä perheen kanssa ottaen huomioon lapsen ja perheen kokonaistilanteen. Käytän kuntoutuksessa tarvittaessa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja (AAC) esim. tukiviittomia, kuvia, kommunikaatiokansiota ja pikapiirroksia. Pidän erittäin tärkeänä oman osaamiseni kehittämistä säännöllisen kouluttautumisen kautta. Myös työnohjaus ja kollegojen tapaaminen tukevat olennaisesti ammatillista kehittymistäni.

Suun alueen sensomotoriikan, puhemotoriikan, syömisen ja nielemisen vaikeuksien kuntoutus; laajemmat koulutukset

 • Mentalisaatio kuntoutustyössä, 2021-2022
 • Lasten syömisvaikeuksien kuntoutus, 2020-2022:
  – Syömisvaikeudet ja niiden kuntoutus -webinaarisarja, 2020
  – Mitä vikaa syömisessä? & Syömisen terapiasta -koulutuskokonaisuus, 2020 ja 2021
  – Syömishäiriöisen lapsen ravitsemus, 2022
 • PROMPT; Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets 2018-2019:
  • – Introduction 2018
  • – Bridging 2019
 • SOS (Sequential Oral Sensory) Approach to Feeding 2018
 • Äännesarja; Motoriikan kautta fonologisiin harjoituksiin 2015-2016:
  • – Kuinka K-äänne kuntoutetaan
  • – Kuinka R, S, L, D, T ja N-äänne kuntoutetaan
  • – Kuinka MVP-äänne kuntoutetaan
  • – Kuinka VOKAALIT kuntoutetaan
  • – Miten aloitan kuntoutuksen puhumattoman lapsen kanssa?
 • OPT (Oral Placement Therapy) -menetelmä 2013-2017:
  • – Integrated Treatment of Feeding, Speech, and Mouth Function in Pediatrics, Diane Bahr, 2017
  • – Teaching Functional Speech to Non-Verbal Individuals with Behavior Problems: Applying the Science of Behavior Analysis with Oral Placement Therapy, 2015
  • – Feeding Therapy: a Sensory Motor Approach, 2014
  • – A Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders, 2014
  • – Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development, 2013
  • – A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy, 2013
 • Kinesioteippaus ja faskiakäsittely suun ja kasvojen alueella 2014-2016:
  • – Suun ja kasvojen alueen faskian käsittelyn syventävä koulutus, 2016
  • – Suun ja kasvojen alueen faskia-koulutus, 2015
  • – Suun ja kasvojen alueen syventävä kinesioteippaus, 2015
  • – Kasvojen alueen kinesioteippaus, vibra ja termisethoidot, 2014
 • Facial Oral Tract Therapy (F.O.T.T.), 2010
 • DPNS (Deep Pharyngeal Neuromuscular Stimulation), 2009
 • VitalStim -sähköstimulaatiomenetelmä, 2010

Lyhyempiä täydennyskoulutuksia:

Suun alueen sensomotoriikan, syömisen ja nielemisen vaikeuksien kuntoutus:

 • Refluksi lapsilla ja aikuisilla moniammatillisena haasteena, 2022
 • 7th Nordic Conference on Feeding Difficulties in Infancy and early Childhood, 2021
 • Myofunktionaalisen ajattelun perusteita puheterapeutille, 2020
 • Dysphagia Management with Cervical Auscultation, 2019
 • FaceFormer, 2019
 • 6th Nordic Conference on Feeding Difficulties in Children, 2019
 • Syömisen á la carte, 2018
 • Dysfagian arviointi- ja kuntoutusmenetelmiä -tapaustutkimuksia, 2017
 • The Get Permission (c) Approach to Pediatric Feeding Intervention, Marsha Dunn Klein, 2017
 • Dysphagia Management with Cervical Auscultation, 2016
 • Syöttämisen hyvät käytännöt, 2015
 • Dysfagian vuosikymmen -käytännön kokemuksia, 2014
 • Harvinaiset Orofakiaaliset Oireyhtymät ja niiden kuntoutus, 2012
 • Terapeuttinen hampaiden harjaaminen, 2011
 • Dysfagia, nielemishäiriöt, 2010

Puheen ja kielen kuntoutus:

 • Äänteellisten taitojen vakiintumiseen liittyviä näkökulmia lapsen puheen kuntoutuksessa, 2022
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -työpaja osa II, 2022
 • Havainnoidaan lisää! 2022
 • Kieljänne -tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista, 2021
 • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe, 2020
 • Tongue-tie Symposium, 2019
 • DTTC; Dynamic Temporal and Tactile Cueing, 2019
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla –workshop, 2019
 • FaceFormer, 2019
 • Management of Pediatric Motor Speech Disorders, Edythe A. Strand, 2018
 • “Pro Touch” -menetelmä, 2018
 • Apusanamenetelmäkoulutus, 2017
 • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus -seminaari, Kuutsa ja Savinainen-Makkonen, 2015
 • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, Savinainen-Makkonen, 2015
 • Monikielinen lapsi puheterapiassa, 2015
 • Aikuisneurologisen puheterapian nykytilanne ja -käytänteet –uusia ratkaisuja etsimässä, 2015
 • Kielelliset lukivaikeudet esikoulusta aikuisuuteen, 2011
 • Kosketusvihjeet käyttöön, 2011

AAC puhetta tukevat ja korvaavat keinot sekä vuorovaikutus:

 • Kommunikointia kaikille -AAC:n moninaisuus puheterapeutin työssä, 2021
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin, 2019
 • PECS Level 1, 2018
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet, 2015 & 2017
 • Näin saan asiakkaan yhteisöineen käyttämään AAC:tä –vai saanko?, 2015
 • Voimauttavan vuorovaikutuksen käytännöt ja soveltaminen, 2012
 • Mielekkään kielen resepti R ympyrässä, 2012
 • Sillalla -seminaari, 2010

Kuntoutusyrittäjän ammattitaito ja muut:

 • Henkilöstön tietoturva ja tietosuoja -koulutus, 2021
 • Kuntoutuminen, taitojen siirtyminen arkeen: taustalla toiminnanohjaus, 2021
 • Oppilaan itsesäätely ja -ohjautuvuus: kehityksen pulmat ja tukikeinot koulun arjessa, 2020
 • Etäpuheterapiaa!, 2020
 • Tietojen turvallinen käsittely, 2018
 • Tavoitteellinen kuntoutuminen ja ICF, 2018
 • Terapeuttisen tavoitteenasettelun ABC-kurssi, 2018
 • Muksuopin perusteet 5ov, 2017
 • Näin ohjaan yhteisöä, 2016
 • Tavoitteellinen kuntoutus, 2013
 • iPadin käyttö puhelaitteena, 2013
 • iPad –terapiakäytössä, 2013

Ota Yhteyttä

Tällä hetkellä minulla ei ole vapaita asiakaspaikkoja. Paikkoja vapautunee 08/2023. Yksittäisiä ohjausaikoja voi tiedustella jo aiemmin.

Parhaiten saat minuun yhteyden jättämällä soittopyynnön sähköpostiini tai puhelimeeni. Palaan asiaan mahdollisimman pian!

Emilia Rounioja

Tmi Emilia Rounioja

puheterapeutti.emilia [at] gmail.com

p. 0505390770